Dziś jest

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY PSP NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W OZIMKU

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ozimku zobowiązuje się w ramach dostępnych zasobów oraz środków zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.psp1.ozimek.pl
Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Część z opublikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego.
 3. Niektóre dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych organizacjach;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dodatkowe – strona posiada


Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. podświetlane linki
 5. podkreślone linki
 6. mapa strony
 7. nawigacja klawiaturą
 8. skala szarości
 9. jasne tło
 10. wyłączenie animacji na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:2021-03-31.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.03.2023

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są:

Małgorzata Wronowska - adres poczty elektronicznej: dyrektor@psp1.ozimek.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 465 19 19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Podmiot:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ozimku

Adres URL:

www.psp1.ozimek.pl Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-11-10.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ozimku
ul. Częstochowska 26
46-040 Ozimek
Tel.: (+48) 77 465 19 19
E-mail: info@psp1.ozimek.pl
Strona internetowa: https://psp1.ozimek.pl/

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ozimku znajduje się przy ulicy Częstochowskiej 26.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są :
 2. a) wejścia główne
 • od ulicy Częstochowskiej 26 wejście schodami, drzwi jednosrzydłowe otwierane samodzielnie. 
 1. b) wejścia boczne zewewnętrzne przez pomieszczenia kuchni, wejście tylko dla personelu
 • od boiska szkolnego – wejście schodami, drzwi jednosrzydłowe otwierane samodzielnie.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły nie posiada podjazdów oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni usytuowanej w korytarzu przy wejściu głównycm.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wzdłuż ulicy Częstochowskiej jest parking ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Od sstrony boiska szkolnego znajduje się kilka miejsc parkingowych, z których korzysta personel szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii skłodowskiej - Curie w Ozimku  podejmie starania w celu zapewnienia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

Facebook PSP1 w Ozimku   FACEBOOK

Wspomnień czar

Konkurs Foto 2015

Konkurs Foto 2014

Konkurs Foto 2013

Konkurs Foto 2012 

 Prezentacja Logo PSP1 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szkoła jest beneficjentem w rządowym programie
Radosna Szkoła
Zobacz jak wykorzystano przyznane środki

 

 

 

 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową" współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
"Pracownie komputerowe dla szkół"

 • Data aktualizacji: 2024-06-24 22:35
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 328 471